Weather Binh Dinh

Current weather
Update : 7h 28/05/2020
 • Temperature
  : 29°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 87
 • Wind
  : Gió bắc đông bắc - tốc độ: 2 m/s

Forecast for next 10 days

Friday 29/05/2020
33°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 30/05/2020
34°C
28°C
Có mây, không mưa
Sunday 31/05/2020
34°C
28°C
Có mây, không mưa
Monday 01/06/2020
33°C
28°C
Có mây, không mưa
Tuesday 02/06/2020
33°C
28°C
Có mây, không mưa
Wednesday 03/06/2020
33°C
28°C
Có mây, không mưa
Thursday 04/06/2020
33°C
28°C
Có mây, không mưa
Friday 05/06/2020
34°C
28°C
Ít mây không mưa
Saturday 06/06/2020
34°C
28°C
Ít mây không mưa

Temperature chart for the past 10 days