Weather Da Lat

Current weather
Update : 1h 27/05/2020
 • Temperature
  : 20°C
 • Weather
  : Đêm nhiều mây
 • Humidity
  : 93
 • Wind
  : Lặng gió

Forecast for next 10 days

Thursday 28/05/2020
29°C
20°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 29/05/2020
29°C
19°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 30/05/2020
26°C
18°C
Có mây, không mưa
Sunday 31/05/2020
25°C
17°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 01/06/2020
24°C
18°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuesday 02/06/2020
25°C
17°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 03/06/2020
25°C
16°C
Có mây, không mưa
Thursday 04/06/2020
24°C
17°C
Có mây, không mưa
Friday 05/06/2020
24°C
17°C
Có mây, không mưa

Temperature chart for the past 10 days