Weather Dak Lak

Current weather
Update : 4h 27/05/2020
 • Temperature
  : 23°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 96
 • Wind
  : Gió bắc đông bắc - tốc độ: 1 m/s

Forecast for next 10 days

Thursday 28/05/2020
31°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 29/05/2020
31°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 30/05/2020
33°C
24°C
Có mây, không mưa
Sunday 31/05/2020
34°C
24°C
Có mây, không mưa
Monday 01/06/2020
32°C
24°C
Có mây, không mưa
Tuesday 02/06/2020
33°C
24°C
Có mây, không mưa
Wednesday 03/06/2020
33°C
24°C
Có mây, không mưa
Thursday 04/06/2020
33°C
24°C
Có mây, không mưa
Friday 05/06/2020
33°C
24°C
Có mây, không mưa

Temperature chart for the past 10 days