Weather Ha Giang

Current weather
Update : 4h 27/05/2020
 • Temperature
  : 24°C
 • Weather
  : Đêm có mưa rào
 • Humidity
  : 97
 • Wind
  : Lặng gió

Forecast for next 10 days

Thursday 28/05/2020
29°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 29/05/2020
32°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 30/05/2020
33°C
24°C
Có mây, không mưa
Sunday 31/05/2020
34°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 01/06/2020
34°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuesday 02/06/2020
34°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 03/06/2020
34°C
25°C
Có mây, không mưa
Thursday 04/06/2020
35°C
25°C
Ít mây, trời nắng nóng
Friday 05/06/2020
35°C
25°C
Ít mây, trời nắng nóng

Temperature chart for the past 10 days