Weather Hai Phong

Current weather
Update : 22h 29/05/2020
 • Temperature
  : 28°C
 • Weather
  : Đêm có mây
 • Humidity
  : 93
 • Wind
  : Gió nam đông nam - tốc độ: 1 m/s

Forecast for next 10 days

Saturday 30/05/2020
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 31/05/2020
34°C
27°C
Có mây, không mưa
Monday 01/06/2020
33°C
27°C
Có mây, có mưa rào
Tuesday 02/06/2020
33°C
28°C
Có mây, không mưa
Wednesday 03/06/2020
31°C
26°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thursday 04/06/2020
32°C
28°C
Có mây, không mưa
Friday 05/06/2020
32°C
28°C
Có mây, không mưa
Saturday 06/06/2020
33°C
26°C
Có mây, không mưa
Sunday 07/06/2020
34°C
27°C
Có mây, không mưa
Monday 08/06/2020
32°C
28°C
Có mây, không mưa

Temperature chart for the past 10 days