Weather Kon Tum

Current weather
Update : 1h 27/05/2020
 • Temperature
  : 25°C
 • Weather
  : Đêm có mây
 • Humidity
  : 87
 • Wind
  : Lặng gió

Forecast for next 10 days

Thursday 28/05/2020
31°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 29/05/2020
31°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 30/05/2020
31°C
23°C
Có mây, không mưa
Sunday 31/05/2020
32°C
23°C
Có mây, không mưa
Monday 01/06/2020
29°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuesday 02/06/2020
32°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 03/06/2020
31°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thursday 04/06/2020
31°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 05/06/2020
31°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông

Temperature chart for the past 10 days