Weather Phu Ly

Current weather
Update : 19h 22/02/2020
 • Temperature
  : 22°C
 • Weather
  : Đêm có mây
 • Humidity
  : 79
 • Wind
  : Gió đông nam - tốc độ: 1 m/s

Forecast for next 10 days

Sunday 23/02/2020
26°C
17°C
Có mây, không mưa
Monday 24/02/2020
26°C
17°C
Nhiều mây, không mưa
Tuesday 25/02/2020
27°C
18°C
Có mây, không mưa
Wednesday 26/02/2020
27°C
20°C
Có mây, trời nắng
Thursday 27/02/2020
26°C
20°C
Nhiều mây, không mưa
Friday 28/02/2020
27°C
21°C
Nhiều mây, không mưa
Saturday 29/02/2020
27°C
22°C
Nhiều mây, không mưa
Sunday 01/03/2020
27°C
22°C
Có mây, trời nắng
Monday 02/03/2020
27°C
22°C
Có mây, trời nắng
Tuesday 03/03/2020
26°C
22°C
Có mây, trời nắng

Temperature chart for the past 10 days