Weather Quang Ninh

Current weather
Update : 1h 22/02/2020
 • Temperature
  : 18°C
 • Weather
  : Đêm nhiều mây
 • Humidity
  : 89
 • Wind
  : Gió bắc tây bắc - tốc độ: 1 m/s

Forecast for next 10 days

Sunday 23/02/2020
25°C
15°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
22°C
18°C
Nhiều mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
22°C
18°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Sunday 23/02/2020
23°C
19°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Sunday 23/02/2020
25°C
19°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Sunday 23/02/2020
26°C
18°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Sunday 23/02/2020
27°C
21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Sunday 23/02/2020
28°C
23°C
Có mây, có mưa rào
Sunday 23/02/2020
30°C
23°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
25°C
17°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
26°C
17°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
26°C
19°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
24°C
14°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
33°C
25°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
35°C
26°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
24°C
14°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
24°C
15°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
24°C
15°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
25°C
14°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
33°C
24°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
34°C
25°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
33°C
25°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
33°C
25°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
33°C
24°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
33°C
25°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
33°C
23°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
23°C
14°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
32°C
24°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
35°C
23°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
31°C
24°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
36°C
23°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
24°C
14°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
25°C
15°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
34°C
23°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
22°C
15°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
25°C
18°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
26°C
13°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
29°C
18°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
34°C
24°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
33°C
23°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
33°C
26°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
23°C
14°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
23°C
14°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
23°C
13°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
24°C
16°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
24°C
15°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
24°C
14°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
23°C
13°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
23°C
12°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
24°C
15°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
23°C
13°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
23°C
16°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
25°C
16°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
26°C
20°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Sunday 23/02/2020
27°C
23°C
Có mây, có mưa rào
Sunday 23/02/2020
35°C
25°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
33°C
23°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
28°C
23°C
Có mây, có mưa rào
Sunday 23/02/2020
28°C
23°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
23°C
17°C
Nhiều mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
26°C
20°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Sunday 23/02/2020
24°C
17°C
Có mây, không mưa
Sunday 23/02/2020
20°C
10°C
Có mây, không mưa
Monday 24/02/2020
24°C
17°C
Có mây, có mưa rào
Tuesday 25/02/2020
25°C
17°C
Có mây, trời nắng
Wednesday 26/02/2020
26°C
16°C
Có mây, trời nắng
Thursday 27/02/2020
26°C
18°C
Nhiều mây, không mưa
Friday 28/02/2020
26°C
19°C
Có mây, trời nắng
Saturday 29/02/2020
26°C
19°C
Có mây, trời nắng
Sunday 01/03/2020
27°C
18°C
Có mây, trời nắng
Monday 02/03/2020
26°C
18°C
Có mây, trời nắng

Temperature chart for the past 10 days