Weather Quang Ninh

Current weather
Update : 4h 27/05/2020
 • Temperature
  : 26°C
 • Weather
  : Đêm nhiều mây
 • Humidity
  : 80
 • Wind
  : Gió bắc - tốc độ: 4 m/s

Forecast for next 10 days

Thursday 28/05/2020
31°C
28°C
Có mây, không mưa
Friday 29/05/2020
30°C
28°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 30/05/2020
32°C
28°C
Có mây, không mưa
Sunday 31/05/2020
33°C
28°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 01/06/2020
33°C
28°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuesday 02/06/2020
33°C
28°C
Có mây, không mưa
Wednesday 03/06/2020
34°C
28°C
Có mây, không mưa
Thursday 04/06/2020
35°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng
Friday 05/06/2020
35°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng

Temperature chart for the past 10 days