www.khituongvietnam.gov.vn http://khituongvietnam.gov.vn/ dự báo thời tiết biển,đất liền,24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh radar, ảnh vệ tinh, GSM,ETA,HRM,GFS,GEM,bản tin thủy văn, hạn ngắn,hạn vừa,hạn dài,thông báo lũ. BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 01-10/6/2022 Tue, 31 May 2022 15:31:11 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 21-31/5/2022 Fri, 20 May 2022 15:30:00 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 11-20/5/2022 Tue, 10 May 2022 15:30:00 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 01-10/5/2022 Sat, 30 Apr 2022 11:54:00 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 21-30/4/2022 Wed, 20 Apr 2022 15:30:00 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 11-20/4/2022 Sun, 10 Apr 2022 13:04:23 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 01-10/4/2022 Thu, 31 Mar 2022 15:30:00 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 21-31/3/2022 Sun, 20 Mar 2022 12:56:00 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 11-20/03/2022 Thu, 10 Mar 2022 15:11:42 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 01-10/03/2022 Mon, 28 Feb 2022 14:45:12 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 11-20/02/2022 Thu, 10 Feb 2022 15:15:00 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 01-10/02/2022 Mon, 31 Jan 2022 14:40:15 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 21-31/01/2022 Thu, 20 Jan 2022 15:33:09 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 11-20/01/2022 Mon, 10 Jan 2022 15:40:55 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 21-28/02/2021 Sat, 20 Feb 2021 14:30:31 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 11-20/02/2021 Wed, 10 Feb 2021 11:28:20 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 21-31/01/2021 Wed, 20 Jan 2021 16:37:06 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 11-20/01/2021 Sun, 10 Jan 2021 11:27:55 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 06-10/01/2021 Tue, 05 Jan 2021 15:26:45 GMT