Weather An Giang

Current weather
Update : 19h 29/05/2020
 • Temperature
  : 29°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 82
 • Wind
  : Gió đông nam - tốc độ: 2 m/s

Forecast for next 10 days

Saturday 30/05/2020
35°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 31/05/2020
36°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Monday 01/06/2020
35°C
27°C
Có mây, có mưa rào
Tuesday 02/06/2020
34°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 03/06/2020
35°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thursday 04/06/2020
34°C
28°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 05/06/2020
34°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 06/06/2020
35°C
26°C
Có mây, không mưa
Sunday 07/06/2020
36°C
27°C
Có mây, không mưa
Monday 08/06/2020
35°C
27°C
Có mây, không mưa

Temperature chart for the past 10 days