Weather Ninh Thuan

Current weather
Update : 19h 22/02/2020
 • Temperature
  : 25°C
 • Weather
  : Đêm nhiều mây
 • Humidity
  : 68
 • Wind
  : Gió bắc đông bắc - tốc độ: 6 m/s

Forecast for next 10 days

Sunday 23/02/2020
30°C
23°C
Có mây, không mưa
Monday 24/02/2020
30°C
22°C
Có mây, không mưa
Tuesday 25/02/2020
31°C
22°C
Có mây, không mưa
Wednesday 26/02/2020
30°C
24°C
Có mây, trời nắng
Thursday 27/02/2020
31°C
24°C
Có mây, trời nắng
Friday 28/02/2020
31°C
24°C
Có mây, trời nắng
Saturday 29/02/2020
30°C
24°C
Có mây, trời nắng
Sunday 01/03/2020
31°C
24°C
Có mây, trời nắng
Monday 02/03/2020
30°C
24°C
Có mây, trời nắng
Tuesday 03/03/2020
31°C
24°C
Có mây, trời nắng

Temperature chart for the past 10 days