Weather Pleiku

Current weather
Update : 22h 29/05/2020
 • Temperature
  : 21°C
 • Weather
  : Đêm có mưa rào
 • Humidity
  : 95
 • Wind
  : Gió nam đông nam - tốc độ: 2 m/s

Forecast for next 10 days

Saturday 30/05/2020
30°C
22°C
Có mây, có mưa rào
Sunday 31/05/2020
31°C
21°C
Ít mây không mưa
Monday 01/06/2020
30°C
22°C
Có mây, có mưa rào
Tuesday 02/06/2020
29°C
21°C
Có mây, có mưa rào
Wednesday 03/06/2020
30°C
22°C
Có mây, có mưa rào
Thursday 04/06/2020
30°C
23°C
Có mây, có mưa rào
Friday 05/06/2020
30°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 06/06/2020
31°C
21°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 07/06/2020
32°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 08/06/2020
31°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông

Temperature chart for the past 10 days