Weather Son La

Current weather
Update : 4h 27/05/2020
 • Temperature
  : 21°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 98
 • Wind
  : Lặng gió

Forecast for next 10 days

Thursday 28/05/2020
30°C
21°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 29/05/2020
33°C
21°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 30/05/2020
34°C
22°C
Có mây, không mưa
Sunday 31/05/2020
35°C
22°C
Ít mây, trời nắng nóng
Monday 01/06/2020
36°C
23°C
Ít mây, trời nắng nóng
Tuesday 02/06/2020
36°C
24°C
Ít mây, trời nắng nóng
Wednesday 03/06/2020
36°C
25°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thursday 04/06/2020
36°C
25°C
Ít mây, trời nắng nóng
Friday 05/06/2020
36°C
25°C
Ít mây, trời nắng nóng

Temperature chart for the past 10 days