Weather Thai Binh

Current weather
Update : 1h 27/05/2020
 • Temperature
  : 27°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 92
 • Wind
  : Gió bắc - tốc độ: 3 m/s

Forecast for next 10 days

Thursday 28/05/2020
31°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 29/05/2020
32°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 30/05/2020
34°C
28°C
Có mây, không mưa
Sunday 31/05/2020
35°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng
Monday 01/06/2020
36°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng
Tuesday 02/06/2020
36°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng
Wednesday 03/06/2020
36°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thursday 04/06/2020
37°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Friday 05/06/2020
37°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Temperature chart for the past 10 days