Weather Hau Giang

Current weather
Update : 7h 27/05/2020
 • Temperature
  : 27°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 99
 • Wind
  : Lặng gió

Forecast for next 10 days

Thursday 28/05/2020
34°C
27°C
Có mây, không mưa
Friday 29/05/2020
32°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 30/05/2020
30°C
26°C
Có mây, không mưa
Sunday 31/05/2020
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 01/06/2020
31°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuesday 02/06/2020
33°C
26°C
Có mây, không mưa
Wednesday 03/06/2020
31°C
26°C
Có mây, không mưa
Thursday 04/06/2020
32°C
27°C
Có mây, không mưa
Friday 05/06/2020
32°C
27°C
Có mây, không mưa

Temperature chart for the past 10 days