Weather Vung Tau

Current weather
Update : 22h 29/05/2020
 • Temperature
  : 30°C
 • Weather
  : Đêm nhiều mây
 • Humidity
  : 75
 • Wind
  : Gió nam - tốc độ: 1 m/s

Forecast for next 10 days

Saturday 30/05/2020
33°C
28°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 31/05/2020
34°C
27°C
Ít mây không mưa
Monday 01/06/2020
33°C
28°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuesday 02/06/2020
32°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 03/06/2020
33°C
28°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thursday 04/06/2020
32°C
29°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 05/06/2020
32°C
28°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 06/06/2020
33°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 07/06/2020
34°C
28°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 08/06/2020
33°C
28°C
Có mây, có mưa rào và dông

Temperature chart for the past 10 days