Weather Yen Bai

Current weather
Update : 19h 22/02/2020
 • Temperature
  : 21°C
 • Weather
  : Đêm có mây
 • Humidity
  : 80
 • Wind
  : Gió đông đông bắc - tốc độ: 1 m/s

Forecast for next 10 days

Sunday 23/02/2020
27°C
15°C
Có mây, không mưa
Monday 24/02/2020
24°C
16°C
Có mây, có mưa rào
Tuesday 25/02/2020
25°C
15°C
Nhiều mây, không mưa
Wednesday 26/02/2020
26°C
17°C
Có lúc có mưa
Thursday 27/02/2020
26°C
18°C
Mưa rào nhẹ
Friday 28/02/2020
27°C
20°C
Mưa rào nhẹ
Saturday 29/02/2020
27°C
20°C
Mưa rào nhẹ
Sunday 01/03/2020
27°C
20°C
Có lúc có mưa
Monday 02/03/2020
27°C
20°C
Có lúc có mưa
Tuesday 03/03/2020
26°C
20°C
Có lúc có mưa

Temperature chart for the past 10 days