Weather Bac Can

Current weather
Update : 19h 23/02/2024
 • Temperature
  : 16°C
 • Weather
  : Đêm nhiều mây
 • Humidity
  : 82
 • Wind
  : Gió đông bắc - tốc độ: 3 m/s

Forecast for next 10 days

Saturday 24/02/2024
18°C
17°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Sunday 25/02/2024
20°C
14°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Monday 26/02/2024
22°C
16°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Tuesday 27/02/2024
19°C
18°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Wednesday 28/02/2024
22°C
18°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thursday 29/02/2024
26°C
21°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Friday 01/03/2024
23°C
17°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Saturday 02/03/2024
19°C
16°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Sunday 03/03/2024
19°C
16°C
Nhiều mây, không mưa
Monday 04/03/2024
19°C
16°C
Nhiều mây, không mưa

Temperature chart for the past 10 days