Weather Dak Nong

Current weather
Update : 19h 22/04/2024
 • Temperature
  : 29°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 73
 • Wind
  : Gió tây nam - tốc độ: 2 m/s

Forecast for next 10 days

Tuesday 23/04/2024
34°C
23°C
Ít mây, không mưa
Wednesday 24/04/2024
35°C
23°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thursday 25/04/2024
35°C
22°C
Ít mây, trời nắng nóng
Friday 26/04/2024
36°C
23°C
Ít mây, trời nắng nóng
Saturday 27/04/2024
36°C
24°C
Ít mây, trời nắng nóng
Sunday 28/04/2024
36°C
24°C
Ít mây, trời nắng nóng
Monday 29/04/2024
36°C
24°C
Ít mây, trời nắng nóng
Tuesday 30/04/2024
36°C
24°C
Ít mây, trời nắng nóng
Wednesday 01/05/2024
36°C
24°C
Ít mây, trời nắng nóng

Temperature chart for the past 10 days