Weather Da Lat

Current weather
Update : 13h 23/05/2024
 • Temperature
  : 25°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 76
 • Wind
  : Gió nam - tốc độ: 1 m/s

Forecast for next 10 days

Friday 24/05/2024
31°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 25/05/2024
32°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 26/05/2024
32°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 27/05/2024
33°C
21°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuesday 28/05/2024
33°C
21°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 29/05/2024
32°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thursday 30/05/2024
29°C
21°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 31/05/2024
31°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 01/06/2024
31°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông

Temperature chart for the past 10 days