Weather Son La

Current weather
Update : 19h 22/04/2024
 • Temperature
  : 31°C
 • Weather
  : Đêm có mây
 • Humidity
  : 57
 • Wind
  : Lặng gió

Forecast for next 10 days

Tuesday 23/04/2024
37°C
25°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Wednesday 24/04/2024
33°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thursday 25/04/2024
35°C
22°C
Ít mây, trời nắng nóng
Friday 26/04/2024
38°C
25°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Saturday 27/04/2024
39°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Sunday 28/04/2024
40°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Monday 29/04/2024
40°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Tuesday 30/04/2024
41°C
30°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Wednesday 01/05/2024
41°C
30°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

Temperature chart for the past 10 days