Weather Thanh Hoa

Current weather
Update : 22h 23/02/2024
 • Temperature
  : 18°C
 • Weather
  : Có mưa
 • Humidity
  : 98
 • Wind
  : Gió đông bắc - tốc độ: 3 m/s

Forecast for next 10 days

Saturday 24/02/2024
20°C
19°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Sunday 25/02/2024
22°C
18°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Monday 26/02/2024
24°C
20°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Tuesday 27/02/2024
23°C
20°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Wednesday 28/02/2024
25°C
21°C
Có mây, có mưa rào
Thursday 29/02/2024
25°C
22°C
Có mây, có mưa rào
Friday 01/03/2024
24°C
20°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Saturday 02/03/2024
20°C
18°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Sunday 03/03/2024
20°C
18°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Monday 04/03/2024
20°C
18°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Temperature chart for the past 10 days