BẢN TIN DỰ BÁO HẠN HÁN KHU VỰC TRUNG BỘ TỪ NGÀY 21-30/6/2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẠN HÁN KHU VỰC TRUNG BỘ TỪ NGÀY 21-30/6/2021

Chi tiết tin