BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN DÀI CÁC SÔNG BẮC BỘ, TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ (Từ ngày 01 đến 30/6/2022)

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN DÀI CÁC SÔNG BẮC BỘ, TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ (Từ ngày 01 đến 30/6/2022)

Chi tiết tin