BẢN TIN DỰ BÁO HẠN HÁN KHU VỰC TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN TỪ NGÀY 11-20/7/2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẠN HÁN KHU VỰC TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN TỪ NGÀY 11-20/7/2020

Chi tiết tin