BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (Từ ngày 11/5-10/6/2023)

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG  TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (Từ ngày 11/5-10/6/2023)


Chi tiết tin