BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN DÀI CÁC SÔNG BẮC BỘ, TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN DÀI CÁC SÔNG BẮC BỘ, TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ

Chi tiết tin