BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN CÁC SÔNG TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN CÁC SÔNG TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ

BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN HẠN NGẮN
 
CÁC SÔNG TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ
 
  1. Khu vực Bắc Trung Bộ
 
        Tóm tắt tình hình 24 giờ qua     Dự báo 24 giờ tới        
                   
                               
  1.1. Sông Bưởi: Mực nước biến đổi chậm     Mực nước biến đổi chậm        
                           
  1.2. Sông Mã: Mực nước trung, thượng     Mực  nước  trung,  thượng  lưu  dao  động
  lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ     theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu biến đổi
  lưu biến đổi theo triều     theo triều        
  1.3. Sông Chu: Mực nước biến đổi chậm     Mực  nước  dao  động  theo  điều  tiết  hồ
                chứa.        
  1.4. Sông Cả: Mực nước trung, thượng     Mực  nước  trung,  thượng  lưu  biến  đổi
  lưu biến đổi chậm, hạ lưu dao động theo     chậm, hạ lưu dao động theo triều        
  triều                        
  1.5. Sông La: Mực nước sông Ngàn Sâu,     Mực nước sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố biến
  Ngàn Phố biến đổi chậm, sông La có dao     đổi chậm, mực nước sông La dao động
  động theo triều     theo triều        
             
  H (cm) QUÁ TRÌNH MỰC NƯỚC THỰC ĐO VÀ DỰ BÁO TRẠM GIÀNG (SÔNG MÃ) NĂM 2019        
  210                              
                               
                               
  160                              
                               
                       
  110           135        
                               
                                 
  60             70     60      
                               
                               
  10                       -15  
                         
  -40                        
                               
                               
  -90                              
                               

 
-140
 
1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5
 
Thực đo   Dự Báo   Báo động 1   Báo động 2   Báo động 3 Thời gian
         

 
 
 
 
 
1

  1. Khu vực Trung Trung Bộ
 
      Tóm tắt tình hình 24 giờ qua Dự báo 24 giờ tới
2.1.  Sông  Gianh:  Mực  nước  biến  đổi Mực nước biến đổi chậm
chậm                    
2.2.  Sông  Hương:  Mực  nước  biến  đổi Mực nước biến đổi chậm
chậm                    
2.3. Sông Vu Gia - Thu Bồn:  Mực nước Mực nước biến đổi chậm
biến đổi chậm                    
2.4. Sông Trà Khúc: Mực nước biến đổi Mực nước biến đổi chậm
chậm                    
2.5. Các sông khác: Mực nước biến đổi Mực nước biến đổi chậm
chậm                    
 
H (cm)QUÁ TRÌNH MỰC NƯỚC THỰC ĐO VÀ DỰ BÁO TRẠM MAI HÓA (SÔNG GIANH) NĂM 2019
70                          
                         
                         
                     
          65        
50                          
                         
                         
30                          
              20      
                   
               
10                          
                         
        10                
                         
-10                          
                         
                         
          -10    
-30                          
                         

 
-50
 
-70
 
1/5 2/5 3/5   4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5
    Thực đo   Dự Báo     Báo động 1   Báo động 2     Báo động 3 Thời gian
               

 
 
 
 
3.  Khu vực Nam Trung Bộ
 
  Tóm tắt tình hình 24 giờ qua     Dự báo 24 giờ tới  
       
         
3.1. Sông Kôn: Mực nước biến đổi chậm.     Mực nước biến đổi chậm.
       
3.2. Sông Ba: Thượng, trung lưu biến đổi     Thượng, trung lưu biến đổi chậm, hạ lưu
chậm, hạ lưu dao động theo điều tiết của     dao động theo điều tiết của thủy điện.
thủy điện.        
3.3.  Sông  Cái  Nha  Trang:  Mực  nước     Mực nước biến đổi chậm.
biến đổi chậm.        
3.4. Các sông khác: Mực nước biến đổi     Mực nước biến đổi chậm.
chậm.        
 
 
 
 
 
 
2

H (cm) QUÁ TRÌNH MỰC NƯỚC THỰC ĐO VÀ DỰ BÁO TRẠM PHÖ LÂM (SÔNG BA) NĂM 2019
50            
           
30          
        20  
     
             

30
 
10
 
-10
 
-20
 
-30
 
-50
 
-70
 
-90     -80
 
 
-110
 
1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5
    Thực đo   Dự Báo   Báo động 1     Báo động 2   Báo động 3 Thời gian
             

 
 
 
4.  Khu vực Tây Nguyên
 
    Tóm tắt tình hình 24 giờ qua     Dự báo 24 giờ tới  
         
  4.1. Sông Sê San: Mực nước dao động     Mực  nước  dao  động  theo  điều  tiết  hồ
  theo điều tiết hồ chứa.     chứa.
           
  4.2. Sông Srêpôk: Mực nước dao động     Mực nước dao động theo điều tiết của hồ
  theo điều tiết của hồ chứa     chứa
           
  4.3. Các sông khác: Mực nước trên các     Mực nước trên các sông biến đổi chậm
  sông biến đổi chậm        
           
5.  Khu vực Nam Bộ        
             
             
    Tóm tắt tình hình 24 giờ qua     Dự báo  
           
  Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn     Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn
  dao động theo triều. Mực nước cao nhất     sẽ xuống theo triều. Đến ngày 12/5, mực
  ngày 07/5, trên sông Tiền tại Tân Châu     nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống
  1,18m;  trên  sông  Hậu  tại  Châu  Đốc     mức 1,10m; tại Châu Đốc ở mức 1,23m,
  1,31m;  trên  sông  Sài  Gòn  tại  Phú  An     mực nước sông Sài Gòn xuống dưới BĐ1.
  1,31m (ở mức BĐ1).        
             
 
 
 
 
 
3

H (cm)         QUÁ TRÌNH MỰC NƯỚC THỰC ĐO VÀ DỰ BÁO TRẠM TÂN CHÂU NĂM 2019

 
 
160
 
 
 
 
 
 
130
 
117
 
 
 
 
100
 
 
 
 
 
 
70


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
115 113111 110

 
14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5
  2019     DB       2018     TBNN       Báo động 1       Báo động 2       Báo động 3 Thời gian
                                 
                                                                 

 
 
 
 
 
H (cm)         QUÁ TRÌNH MỰC NƯỚC THỰC ĐO VÀ DỰ BÁO TRẠM CHÂU ĐỐC NĂM 2019

 
170
 
 
 
150    
130 128 126  
130   124 123
   
 
110
 
 
 
90
 
 
 
70
 
14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5
  2019       DB       2018     TBNN     Báo động 1       Báo động 2     Báo động 3 Thời gian
                               
                                                                   

 
 
 
 
 
4

  1. Bảng mực nước thực đo và dự báo
 
6.1. Khu vực Trung Bộ
 
Sông Trạm Mực nước thực đo (cm) Mực nước dự báo (cm)  
19h-07/05 7h-08/05 19h-08/05 7h-09/05  
     
Giàng 146 -25 135 -15  
Cả Nam Đàn 122 36 120 45  
La Linh Cảm 138 -16 150 5  
Gianh Mai Hóa 61 -8 65 -10  
Hương Kim Long 55 45 48 45  
             
Thu Bồn Câu Lâu -28 43 -25 45  
Trà Khúc Trà Khúc 73 48 60 45  
             
Ba Phú Lâm -79 16 -80 20  

 
6.2. Khu vực Nam Bộ
 
 
        Mực nước cao nhất ngày (cm)    
Sông Trạm                
Thực đo       Dự báo    
             
                 
    07/05 08/05   09/05 10/05   11/05 12/05
                   
Sông Tiền Tân Châu 118 117   115 113   111 110
                   
Sông Hậu Châu Đốc 131 130   128 126   124 123
                   

 
 
 
 
Tin phát lúc: 10h30’


 
 
 
PHÕNG DỰ BÁO THỦY VĂN TRUNG BỘ,
 
TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ

 
Duyệt bản tin: Phùng Tiến Dũng


Dự báo viên: Huệ, Trang, Tùng, Vân, Thắng

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi tiết tin