BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN THÁNG 4 CÁC SÔNG BẮC BỘChi tiết tin