BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THỜI HẠN MÙA TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (Từ tháng 7 đến tháng 12/2024)

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN  THỜI HẠN MÙA TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (Từ tháng 7 đến tháng 12/2024)

Chi tiết tin