THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý tài sản công là xe ô tô

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý tài sản công là xe ô tô

Chi tiết tin